Čo je vlastne PR & Public relation

PR je skratka pre anglický výraz Public relations, čo znamená „práca s verejnosťou“, avšak pre výraz je viac zaužívaný pojem „styk s verejnosťou“ alebo „vzťah s verejnosťou“.

 

Podstatou PR je, že subjekt podsúva resp. prezentuje verejnosti alebo konkrétnej cieľovej skupine informácie o svojich aktivitách, produktoch alebo službách tak, aby si príjemca týchto informácií vytvoril pozitívny obraz o subjekte a jeho činnosti.

 

PR je ďalej opakovaná, neustála a cieľavedomá činnosť - komunikácia so zámerom vytvoriť dlhodobé pozitívne vzťahy verejnosti voči subjektu, pričom pozitívne vzťahy si má utvoriť prijímateľ informácie sám a to vlastným uvážením a osobným prehodnotením predkladaných pravdivých informácií (nie ako v reklame, kedy ide skôr o „presviedčanie“)

Pre Public relations je dôležité udržanie a vylepšovanie dobrého obrazu o subjekte v očiach verejnosti, za ktorú môžeme považovať akúkoľvek skupinu, ktorej činnosť (v pozitívnom alebo negatívnom význame) môže ovplyvniť dosahovanie stanovovaných cieľov subjektu ako je podnikateľská činnosť a teda predaj produktov a služieb.

Public relations sa využívajú napríklad v týchto prípadoch:

 • zlepšenie reputácie o produktoch a službách cez získavanie spätnej väzby od zákazníkov
 • riešenie krízovej komunikácie – očierňujúce články, nepravdivé prehlásenia a skreslené štatistiky
 • zlepšenie internej informovanosti o chode spoločnosti voči zamestnancom
 • lobbing voči štátnym orgánom v snahe ovplyvniť tvorbu zákonných noriem, nariadení a regulácií

Nástrojmi PR sú napríklad:

 • Tlačové správy
 • Tlačové konferencie
 • Publicita
 • Firemná komunikácia
 • Eventy, akcie, podujatia
 • Sponzoring
 • Lobbing

Portál Spravodajstvo.sk ti umožňuje publikovať tlačové PR správy, zaregistruj sa a publikuj!

Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma